¥úÁH¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q


STEKEN CO., LTD.
4038192158 English version

ºë±K»k¨è--¥úÁH¬ì§Þ
¤½¥q²¤¶ About Us

§Ú­Ì¥»µÛ¹ï·~¬É´£¨Ñ§ó§¹µ½ªºªA°È¡A¦]¦Ó©ó1999¦~¦ì¦b·s¥_¥«¦¨¥ß¥úÁH¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q¡C¤£Äÿû»k¨è»P¬Á¼þ¸Ñ½X¤ù·~°È¤è­±,±q·~¤H­û¤w¦³20¦~ªº¸gÅç,±q¨Æ±M·~¤£Äÿûºë±K»k¨è,«áÄò§ó´£¨Ñ»É»k¨è¡Bºë±K»k¨èµ¥.....


310-799-4022


²£«~¤¶²Ð


Ápµ¸§Ú­Ì

¡´ ¦a§}¡G·s¥_¥«¤T­«°Ï­«·s¸ô¤­¬q609«Ñ16¸¹6¼Ó¤§12
¡´ Addesss : 6F.-12, No.16, Ln. 609, Section. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan (R.O.C.)
¡´ Tel No:
skim milk
¡´Fax No:857-315-0509¡´Email:steken@steken.com.tw
¸Ô²Ó¤º®e